Privacyverklaring

Wie zijn wij:
Ons website-adres is: https://www.hoevesteenenpoort.nl. 

Gasterij Hoeve Steenen Poort
gevestigd aan de Sint Maartensweg 85 1752AA te SINT MAARTENSBRUG, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Gasterij Hoeve Steenen Poort
Sint Maartensweg 85
1752AA Sint Maartensbrug
06 – 29 48 70 12
gasterij@hoevesteenenpoort.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Gasterij Hoeve Steenenpoort verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn  diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam
Adresgegevens
E-mailadres en/of telefoonnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk:

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via privacy@hoevesteenenpoort.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk:

Gasterij Hoeve Steenenpoort vraagt alleen om de meest noodzakelijke gegevens. Jouw mailadres is nodig om je bijvoorbeeld een antwoord, bevestiging of nieuwsbrief te kunnen versturen; je voornaam wordt gebruikt om e-mails te personaliseren.
gasterij Hoeve Steenen Poort verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van jouw betaling
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Gasterij Hoeve Steenen Poort verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
  • Zodat je gebruik kunt maken van alle functies op de website.
  • Voor marketing doeleinden, zoals is toegestaan in de wet (en elke e-mail bevat een uitschrijflink).
  • Om jouw gedrag op de website te analyseren en zo de website te optimaliseren.
  • Om het aanbod af te stemmen op jouw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming:

Gasterij Hoeve Steenen Poort neemt NIET op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we de persoonsgegevens bewaren:

Gasterij Hoeve Steenen Poort bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Wij bewaren jouw persoonsgegevens maximaal 5 jaar na uitvoering van onze diensten.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Gasterij Hoeve Steenen Poort deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Gasterij Hoeve Steenen Poort blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Gasterij Hoeve Steenen Poort jouw persoonsgegevens aan andere derden, alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

WhatsApp: 
Voor contact onderling.

Social Media zoals Facebook en Instagram:
Echter alleen na toestemming van jou.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Gasterij Hoeve Steenen Poort en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@hoevesteenenpoort.nl. 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Gasterij Hoeve Steenen Poort wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit- persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik je persoonsgegevens beveilig:
Gasterij Hoeve Steenen Poort neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij via gasterij@hoevesteenenpoort.nl

Meer informatie
Als je vragen hebt over dit beleid kun je altijd contact met ons opnemen.